Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 13:12, 17 May 2018 by Klawiter (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:

[1].
Ai yu tongqing [Hangzhou 1983]
[2].
Ai yu tongqing [Beijing 2000]
[3].
Ai yu tongqing [T'aipei 2001]
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425


See also:Tongqing de zui; Weixian de lianmin; Xinling de chaocao; Xinling de jiaozuo; Yongbu anning de xin

Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)

Individual Story 2: Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]

[5].
Tongqing de zui [1971] [Translated by Ying Chen]
[6].
Tongqing de zui [1980] [Translated by Ying Chen]
[7].
Tongqing de zui [1982] [Translated by Ying Chen]
[8].
Tongqing de zui [1995] [Translated by Ying Chen]
[9].
Tongqing de zui [2000] [Translated by Ying Chen]
[10].
Zhuweige xiaoshuo [1975], Part II, No. 14, pp. 1-202 [Translated by Ying Chen]


Individual Story 3: Weixian de lianmin [Ungeduld des Herzens]

[11].
Weixian de lianmin [1984] [Translated by Enhua Peng]


Individual Story 4: Xinling de chaocao [Ungeduld des Herzens]

[12].
Ciweige wenji [1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]
[13].
Ciweige xiaoshuo quanji [1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381 [Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng]


Individual Story 5: Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]

[14].
Xinling de jiaozuo [1993] [Translated by Yushu Zhang]


Individual Story 6: Yongbu anning de xin [Ungeduld des Herzens]

[15].
Yongbu anning de xin [1982] [Translated by Er Guan and Ning Wang]
[16].
Yongbu anning de xin [1995] [Translated by Er Guan, Ning Wang, and Shoukan Xheng]
Personal tools