Ai yu tongqing

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 13:30, 17 May 2018 by Klawiter (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Volumes:

[1983]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 9/413p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-9


[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 12/461p. Yushu Zhang. “Yizhe qianyan”, pp. 1-12


[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and a foreword by the editorial department of the publishing house. 9/491p. [Series: Xinchao Wenku, 451 / New Trend Library, 451]. Yushu Zhang. “Taiwan fantiziban xu” [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-2. “Ciweige de shengping he ‘Ai yu tongqing’” [Zweig’s Life and His ‘Beware of Pity’” ], pp. 3-9


"Ai yu tongqing" [Ungeduld des Herzens] in:

Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1997], Vol. 1, No. 2, pp. 1-425


See also: Tongqing de zui; Weixian de lianmin; Xinling de chaocao; Xinling de jiaozuo; Yongbu anning de xin

Caetgory:Fiction / Volumes (Chinese)

Personal tools