Als de schaduwen lengen

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1938]: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, Utrecht

Als de schaduwen lengen [When the Shadows Lengthen (Jeremias)]. Adapted as an amateur piece in Dutch by J. Haantjes. 38p. [Series: Lekenspel (Amateur Performance), 42]. This is an extract from Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern

Personal tools