Asu no rekishi. Seiyo bunkashi ronshu

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
''Asu no rekishi. Seiyo bunkashi ronshu'' [The History of Tomorrow. Collected Essays about Western Cultural History]. Translated by Nobuo Iizuka. 186p.
''Asu no rekishi. Seiyo bunkashi ronshu'' [The History of Tomorrow. Collected Essays about Western Cultural History]. Translated by Nobuo Iizuka. 186p.
 +
 +
'''Contents:'''
 +
<lst type=bracket start=1>
 +
Asu no rekishi kijutsu [Geschichtsscreibung von morgen], pp. 3-34
 +
 +
 +
 +
 +
[[Category:Essays / Volumes (Japanese)]]
[[Category:Essays / Volumes (Japanese)]]

Revision as of 14:58, 19 February 2014

[1958]: Risosha, Tokyo

Asu no rekishi. Seiyo bunkashi ronshu [The History of Tomorrow. Collected Essays about Western Cultural History]. Translated by Nobuo Iizuka. 186p.

Contents:

[1].
Asu no rekishi kijutsu [Geschichtsscreibung von morgen], pp. 3-34
[2].
Personal tools