Ciweige wenxue dai biao zuo

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 14: Line 14:
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
-
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
+
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]
</lst>
</lst>
Line 20: Line 20:
'''II'''. '''Er. Renwu zhuanji (jiexuan)''' [Biographies (Selected)]
'''II'''. '''Er. Renwu zhuanji (jiexuan)''' [Biographies (Selected)]
<lst type=bracket start=10>
<lst type=bracket start=10>
-
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski]</lst>
+
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446
-
::'''[1]'''. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
+
</lst>
-
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
+
::'''[1]'''. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
-
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang]
+
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
 +
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
<lst type=bracket start=11>
<lst type=bracket start=11>
-
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao</lst>
+
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463
-
::'''[1]'''. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]
+
</lst>
-
::'''[2]'''. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis]
+
::'''[1]'''. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
-
::'''[3]'''. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit]
+
::'''[2]'''. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
-
::'''[4]'''. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]
+
::'''[3]'''. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
 +
::'''[4]'''. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
<lst type=bracket start=12>
<lst type=bracket start=12>
-
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by  Zhongpu Gao]</lst>
+
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by  Zhongpu Gao], pp. 464-484
-
::'''[1]'''. Xuyan [Vorklang]
+
</lst>
-
::'''[2]'''. Xiaoxiang [Bildnis]
+
::'''[1]'''. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
-
::'''[3]'''. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel]
+
::'''[2]'''. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
 +
::'''[3]'''. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484
'''III'''.  '''San, sanwen''' [Essays]
'''III'''.  '''San, sanwen''' [Essays]
<lst type=bracket start=13>
<lst type=bracket start=13>
-
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao]
+
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 495-489
-
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao]
+
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
-
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi]
+
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao]
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao]
-
</lst>
+
</lst>, p. 496
'''IV'''. '''Fulü''' [Appendix]
'''IV'''. '''Fulü''' [Appendix]
<lst type=bracket start=17>
<lst type=bracket start=17>
-
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works]
+
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500
</lst>
</lst>

Revision as of 20:19, 14 September 2019

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.

Contents:

I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
[3].
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
[4].
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]


II. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)]

[10].
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446
[1]. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
[2]. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
[3]. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
[11].
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463
[1]. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
[2]. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
[3]. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
[4]. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
[12].
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 464-484
[1]. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
[2]. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
[3]. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484

III. San, sanwen [Essays]

[13].
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 495-489
[14].
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
[15].
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
[16].
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao]

, p. 496

IV. Fulü [Appendix]

[17].
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500
Personal tools