Digengsi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Digengsi" [(Charles) Dickens] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4: Sanwei da shi [Drei Meister], No. 3, pp. 36-64
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Liu da shi [Drei Meister], No. 4, pp. 41-66
[3].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Bejing, 1998], No. 3, pp. 35-64
[4].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [T'aipei, 2000], No. 3, pp. 43-70
[5].
[6].
Wenhao bixia de wenhao [Guangzhou, 2003], No. 3, pp. ??
Personal tools