Duantou yanhou

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1990]: Beijing Chubanshe, Beijing

Duantou yanhou [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by Zuoming Chen. 505p.


[1995]: Guangming Ribao Chubanshe, Beijing

Duantou yanhou. Cong hehuanchuang kaishi de beiju [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated from the English version of Eden and Cedar Paul [New York: The Viking Press, 1933] by Zhiliang Liu with a foreword by Weiliang Liu. 8/2/433/(2)p.

Contents:

1.
Yizhe de hua [Foreword by Weiliang Liu], pp. 1-8
2.
Duantou yanhou [Marie Antoinette], pp. 1-433


[2004]: Xi'an Chubanshe, Xi'an

Duantou yanhou [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by Fang Li. 208p.


[2004]: Xiwang Chubanshe, Taiyuan

Duantou wanghou. Geming yuhun yin de shuangchong beiju [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by Fang Li. 208p. Illustrated


[2006]: Tuanjie Chubanshe, Beijing

Falanxi beiqing wanghou: Mali Antuoneite zhuan [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by Jingfu Huang and Hailu Huang. 381p.

Personal tools