Gao, Mingkai

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search
1.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1951], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Mingkai Gao and Xiaoru Wu]
2.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1954], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Mingkai Gao and Xiaoru Wu]
3.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1983], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Mingkai Gao and Xiaoru Wu]
Personal tools