Gao, Zhongfu

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

DKlawiter (Talk | contribs)
(New page: <lst> "Ciweige nianbiao" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 7, No. 5, pp. 442-445 [A Zweig chronolgy] "Houji" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 7, No. 6, pp. 446...)
Newer edit →

Revision as of 17:08, 3 April 2010

1.
"Ciweige nianbiao" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 7, No. 5, pp. 442-445 [A Zweig chronolgy]
2.
"Houji" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 7, No. 6, pp. 446-448 [Endnotes to Vol. 7]
3.
"Houji" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 3, No. 53, pp. 674-675 [Notes by Nuan Hua]
4.
"Juan shou yu" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 1, No. 2, pp. 1-16 [A general foreword to the 7-volume set of Zweig's Collected Works]
5.
"Nanbiao" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 3, No. 52, pp. 670-673 [A Zweig chronology. Assemled by Zhongfu Gao]
6.
"Qianyan" in Ciweige sanwen jingxuan [Beijing 1997], No. 1, pp. 1-4 [A foreword to this volume]
7.
"Qianyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 5, No. 1, pp. 1-3 [A foreword to this volume]
8.
"Qianyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 6, No. 1, pp. 1-3 [A foreword to this volume]
9.
"Qianyan" in Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1982], No. 1, pp. 1-13 [A foreword to this volume]
10.
"Xuyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 1, No. 1, pp. 1-10 [A biographical foreword about Zweig and his works]
11.
"Xuyan" in Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing 2003], No. 1, pp. 1-6 [A foreword to this volume]
12.
"Xuyan" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 1, No. 1, pp. 1-12 [A foreword to this collection of novellas]
13.
"Xuyan ben zu" in Ciweige qingyu xiaoshuo [Shanghai 1997], No. 2, pp. 1-7 [A foreword to this volume]
14.
"Zuojia shengping nianbiao" in Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1982], No. 19, pp. 640-641 [A biographical chronology]
Personal tools