Gao, Zhongfu

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 14:09, 24 October 2018 by Klawiter (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
[1].
"Ciweige nianbiao" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 7, No. 5, pp. 442-445 [A Zweig chronolgy]
[2].
"Houji" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 7, No. 6, pp. 446-448 [Endnotes to Vol. 7]
[3].
"Houji" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 53, pp. 674-(675) [Notes by Nuan Hua]
[4].
"Juan shou yu" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 2, pp. 1-5 [A general foreword to the 7-volume set of Stefan Zweig's Collected Works]
[5].
"Nanbiao" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 52, pp. 670-673 [A Zweig chronology. Assemled by Zhongfu Gao]
[6].
"Qianyan" in Ciweige sanwen jingxuan [Beijing, 1997], No. 1, pp. 1-4 [A foreword to this volume]
[7].
"Qianyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 5, No. 1, pp. 1-3 [A foreword to this volume]
[8].
"Qianyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 6, No. 1, pp. 1-3 [A foreword to this volume]
[9].
"Qianyan" in Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 1, pp. 1-13 [A foreword to this volume]
[10].
"Qianyan" in Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 1, pp. 1-15
[11].
"Xu" in Xiangqi de gushi [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-7 [A foreword to this volume]
[12].
"Xu" in Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 1, pp. 1-6
[13].
"Xuyan" in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 1, pp. 1-10 [A biographical foreword about Zweig and his works]
[14].
"Xuyan" in Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 1, pp. 1-6 [A foreword to this volume]
[15].
"Xuyan" in Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 1, pp. 1-12 [A foreword to this collection of novellas]
[16].
"Xuyan" in Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 1, pp. 1-14 [A foreword to this volume]
[17].
"Xuyan ben zu" in Ciweige qingyu xiaoshuo [Shanghai, 1997], No. 2, pp. 1-7 [A foreword to this volume]
[18].
"Zuojia shengping nianbiao" in Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 19, pp. 640-641 [A biographical chronology]
Personal tools