Jingshen liaofa: Meisimo’er, Mali Beike-Aidi, Fuluoyide

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1998]: Xiyuan Chubanshe, Beijing

Jingshen liaofa: Meisimo’er, Mali Beike-Aidi, Fuluoyide [Die Heilung durch den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud]. Translated by Wei Wang. 16/312p. Beijing: Xiyuan Chubanshe, 1998

Contents:

[1].
Yinyan [Zweig’s introduction], pp. 1-16
[2].
Felangzi Andong Meisimo'er [Franz Anton Mesmer], pp. 1-85
[3].
Mali Beike-Aidi [Mary Baker-Eddy], pp. 86-219
[4].
Xigemengde Fuluoyide [Sigmund Freud], pp. 220-312


[2000]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

Jingshen liaofa: Meisimo’er, Mali Beike-Aidi, Fuluoyide [Die Heilung durch den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud]. Translated by Xiliang Shen. 312p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2000

Contents:

[1].
Yinyan [Zweig's introduction], pp. 1-16
[2].
Felangzi Andong Meisimo'er [Franz Anton Mesmer], pp. 1-85
[3].
Mali Beike-Aidi [Mary Baker-Eddy], pp. 86-219
[4].
Xigemengde Fuluoyide [Sigmund Freud], pp. 220-312


[2002]: Mi'nabeier Chubanshe, T'aipei

Jingshen liaofa: Meisimo’er, Mali Beike-Aidi, Fuluoyide [Die Heilung durch den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud]. Translated by Wei Wang. 319p.

Contents:

[1].
Yinyan [Zweig’s introduction], pp. 1-26
[2].
Felangzi Andong Meisimo'er [Franz Anton Mesmer], pp. 27-106
[3].
Mali Beike-Aidi [Mary Baker-Eddy], pp. 107-231
[4].
Xigemengde Fuluoyide [Sigmund Freud], pp. 232-319
Personal tools