Liangzhi duikang baoli

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2012]: Shenghuo Dushu Xinzhi Sanlian Shudian, Beijing

Liangzhi duikang baoli. Kasiteli'ao duikang Jia'erwen [Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt]. Translated by Changshan Shu. 358p. [Ciweige renwu zhuanji]

Personal tools