Magellan (Vietnamese)

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
'''[1999]: Nhà xuất bản Trẻ [Tre Publishing House], Thành-phô-Hô-chí-Minh [Ho Chi Minh City]'''
'''[1999]: Nhà xuất bản Trẻ [Tre Publishing House], Thành-phô-Hô-chí-Minh [Ho Chi Minh City]'''
-
''Magellan. Ai-là-người-đầu-tiên-dũng-cảm-dùng-tàu-đi-vòng-quanh-trái-đất-từ-tây-sang-đông-và-chứng-minh-trái-đất-tròn?'' [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Tràn Văn Nuôi . 207/(2)p. Illustrated  
+
''Magellan. Ai-là-người-đầu-tiên-dũng-cảm-dùng-tàu-đi-vòng-quanh-trái-đất-từ-tây-sang-đông-và-chứng-minh-trái-đất-tròn?'' [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Tràn Văn Nuôi . 207/(2)p. Illustrated
 +
 
 +
Published online:
 +
 
 +
http://vietmessenger.com/books/?title=magellan
 +
[[Category:Historical Studies / Volumes (Vietnamese)]]
[[Category:Historical Studies / Volumes (Vietnamese)]]

Revision as of 20:46, 16 March 2018

[1999]: Nhà xuất bản Trẻ [Tre Publishing House], Thành-phô-Hô-chí-Minh [Ho Chi Minh City]

Magellan. Ai-là-người-đầu-tiên-dũng-cảm-dùng-tàu-đi-vòng-quanh-trái-đất-từ-tây-sang-đông-và-chứng-minh-trái-đất-tròn? [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Tràn Văn Nuôi . 207/(2)p. Illustrated

Published online:

http://vietmessenger.com/books/?title=magellan

Personal tools