Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju / Maliya Situyate

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
'''[2002]'''
'''[2002]'''
-
''Maliya Situyate''. Translated  from the English version by Xiesheng Zhao and Yuan Tan. Edited with a foreword by Xiesheng Zhao. Illustrated by Hu Meng. 3/5/412p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2002 [Series: Ciweige zhuan ji xilie / Zweig's Chronological Biography]
+
''Maliya Situyate'' [Maria Stuart]. Translated  from the English version by Xiesheng Zhao and Yuan Tan. Edited with a foreword by Xiesheng Zhao. Illustrated by Hu Meng. 3/5/412p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2002 [Series: Ciweige zhuan ji xilie / Zweig's Chronological Biography]
'''Contents'''
'''Contents'''
Line 19: Line 19:
'''[2003]'''
'''[2003]'''
-
''Wei ai fengkuang. Sugelan nüwang Mali Situyate zhuan''. Translated by Beibei Wang, Jingfu Huang, and Lu Lin. 353p. Illustrated. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2003 [Mingren mingzhuan wenku]
+
''Wei ai fengkuang. Sugelan nüwang Mali Situyate zhuan'' [Maria Stuart]. Translated by Beibei Wang, Jingfu Huang, and Lu Lin. 353p. Illustrated. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2003 [Mingren mingzhuan wenku]
'''[2005]'''
'''[2005]'''
-
''Beishang nüwang: Bu bei kuanshu de Sugelan meigui''. Translated by Zuo Canli and Yue Junhui. 191p. Illustrated. Taiyuan: Xiwang Chubanshe, 2005 [Chatu zhuanji]
+
''Beishang nüwang: Bu bei kuanshu de Sugelan meigui'' [Maria Stuart]. Translated by Zuo Canli and Yue Junhui. 191p. Illustrated. Taiyuan: Xiwang Chubanshe, 2005 [Chatu zhuanji]
'''[2005]'''
'''[2005]'''
-
''Quan yu yu de kuangbiao. Mali Situyate''. Translated by Haijuan Zheng. 362p. Illustrated. Beijing: Guoji Wenhua Chuban Gongsi, 2005
+
''Quan yu yu de kuangbiao. Mali Situyate'' [Maria Stuart]. Translated by Haijuan Zheng. 362p. Illustrated. Beijing: Guoji Wenhua Chuban Gongsi, 2005
'''[2006]'''
'''[2006]'''
-
''Mali Situyate zhuan. Sugelan nüwang''. Translated by Huang Jingfu and Hao Yajuan. 318p. Illustrated. Beijing: Tuanjie Chubanshe, 2006
+
''Mali Situyate zhuan. Sugelan nüwang'' [Maria Stuart]. Translated by Huang Jingfu and Hao Yajuan. 318p. Illustrated. Beijing: Tuanjie Chubanshe, 2006

Revision as of 14:47, 16 June 2017

[1996]

Mali Situyate. Sugelan nüwang de beiju [Maria Stuart]. Translated with a foreword by Huanhong Hou. 5/462p. Illustrated. Beijing: Sanlian Shudian, 1996 [Zhuanji mingzhu congshu / Series of Biographies of Famous People]]

Contents

1.
Yizhe xu [Huanhong Hou], pp. 1-5
2.
Mali Situyate, pp. 1-462

[2002]

Maliya Situyate [Maria Stuart]. Translated from the English version by Xiesheng Zhao and Yuan Tan. Edited with a foreword by Xiesheng Zhao. Illustrated by Hu Meng. 3/5/412p. Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2002 [Series: Ciweige zhuan ji xilie / Zweig's Chronological Biography]

Contents

1.
Yizhe xu [Foreword by Xiesheng Zhao], pp. 1-5
2.
Maliya Situyate, pp. 1-412

[2003]

Wei ai fengkuang. Sugelan nüwang Mali Situyate zhuan [Maria Stuart]. Translated by Beibei Wang, Jingfu Huang, and Lu Lin. 353p. Illustrated. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2003 [Mingren mingzhuan wenku]

[2005]

Beishang nüwang: Bu bei kuanshu de Sugelan meigui [Maria Stuart]. Translated by Zuo Canli and Yue Junhui. 191p. Illustrated. Taiyuan: Xiwang Chubanshe, 2005 [Chatu zhuanji]

[2005]

Quan yu yu de kuangbiao. Mali Situyate [Maria Stuart]. Translated by Haijuan Zheng. 362p. Illustrated. Beijing: Guoji Wenhua Chuban Gongsi, 2005

[2006]

Mali Situyate zhuan. Sugelan nüwang [Maria Stuart]. Translated by Huang Jingfu and Hao Yajuan. 318p. Illustrated. Beijing: Tuanjie Chubanshe, 2006


See also: Maria Stuart

Personal tools