Meri Suchuato

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1953]: Shinchosha, Tokyo

Meri Suchuato. Translated by Teiji Takahashi and Yoshiyuki Nishi. 2 vols. [Shincho bunko].

[1962]: Misuzushobo, Tokyo

Meri Suchuato. Translated with an afterword by Hiyoshi Furumi. 528p. Afterword, pp. 525-528 [Vol. 14 of Zweig's collected works in Japanese translation: Tsuvuaiku zenshu, 14]

[1973]: Misuzushobo, Tokyo

Meri Suchuato. Translated with an afterword by Hiyoshi Furumi. 528p. Illustrated. Afterword, pp. 525-528 [This is Vol. 18 of the 21-Volume set of Zweig's collected works in Japanese translation: Tsuvuaiku zenshu, 1972-1976]

[1994]: Shinchosha, Tokyo

Meri Suchuato. Translated by Teiji Takahashi and Yoshiyuki Nishi. 304p. [Shincho bunko]

[1998]: Misuzushobo

Meri Suchuato. Translated by Hiyoshi Furumi. 524p. [Tsuvuaiku Denki Bungaku Korekushon / Tsuvuaiku, 5]


See also: Maria Stuart

Personal tools