Ngõ-hẻm-dưới-ánh-trăng. Tập-truyện-ngắn

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2001]: Nhà-xuãt-bản-Văn-nghệ, Thành-phô-Hồ-chí-Minh [Ho Chi Minh City]

Ngõ-hẻm-dưới-ánh-trăng. Tập-truyện-ngắn [Moonbeam Alley (Die Mondscheingasse). Collection of Short Stories]. Translated by Phùng-Đê. 358p.

Personal tools