Nicai, Fulidelixi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1]. "Nicai" [(Friedrich) Nietzsche] in:

[1].
Ciweige sanwen xuan [Tianjin, 2002], No. 1, pp. 3-81 [Here the essay is entitled "Fulidelixi Nicai"]
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4: Yo mu de fendou [Der Kampf mit dem Dämon], No. 8, pp. 354-422
[3].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Yu mo de fendou [Der Kampf mit dem Dämon], No. 9, pp. 311-371
[4].
Yu mo de fendou [Taiyuan/Xi'an, 1998], No. 4, pp. 354-422
[5].
Yu mogui bodou [Beijing, 1998], No. 4, pp. 181-255 [Here the essay is entitled "Fulidelixi Nicai"]
[6].
[7].
Yu mogui zuo douzheng [Beijing, 1998], No. 4, pp. 189-265
[8].
Yu mogui zuo douzheng [T'aipei, 1999], No. 4, pp. 219-293


[2]. "Nicai ji qi pengyou" [Nietzsche und der Freund (i.e. Franz Overbeck)] in:

[1].
Ciweige sanwen [Beijing, 2008], No. 6, pp. 33-43
Personal tools