San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1998]: Xifan Chubanshe, Beijing

San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Li Jiang and Xingguo Shi. 1/3/170p. [Ciweige Zhuanji Wenxue / Zweig's Biographical Literature]

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig’s foreword], pp. 1-3
[2].
Ba’erzhake [Balzac], pp. 1-33
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 35-64
[4].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 65-170


[2000]: Minabei’er Chubanshe, T'aipei

San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Li Jiang and Xingguo Shi. 170p.

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig’s foreword], pp. 9-10
[2].
Ba’erzhake [Balzac], pp. 13-42
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 43-70
[4].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 71-170


[2000]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Wenlin Shen. Collator Zhongpu. 177p.

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig's foreword], pp. 1-3
[2].
Ba'erzhake [Balzac], pp. 1-33
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 35-64
[4].
Yuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 65-170


[2001]: Renmin Wenxue Chubanshe, Beijing

San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Wenlin Shen. 169p.


[2005]: Renmin Wenxue Chubanshe, Beijing

San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Wenlin Shen. 163p. [Gaozhong duwenxue xiuke chengzeyuan xilie / Series of Supplementary Readings for High School Language Courses]

Personal tools