San da shi: Ciweige zhuming zhuanji wenxue

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2000]: Renmin Wenxue Chubanshe, Beijing

San da shi: Ciweige zhuming zhuanji wenxue [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewsli]. Translated by Wenlin Shen. Edited with a foreword by Zhongfu Gao. 169p.

Contents:

[1].
Yizhe xu [Foreword by Zhongfu Gao][, pp. 1-8
[2].
Qianyan [Zweig's foreword], pp. 1-2
[3].
Ba'erzhake [Balzac], pp. 1-32
[4].
Digengsi [Dickens], pp. 33-61
[5].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 62-169
Personal tools