Sanwei da shi

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Sanwei da shi" [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski] in Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 4, pp. 1-174

Contents:

[1].
Zuozhe de hua [Stefan Zweig's foreword], pp. 1-2
[2].
Ba'erzhake [Balzac], pp. 3-35
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 36-64
[4].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 65-174
Personal tools