Tan Hua'erte Huiteman

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Tan Hua'erte Huiteman" [Walt Whitman. Zum hundertsten Geburtstage, 31. Mai 1919] in:

[1].
Ciweige sanwen jingxuan [Beijing, 1997], No. 5, pp. 20-23
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 6, No. 20, pp. 138-141
Personal tools