Tuo'ersitai / Essays

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Tuo'ersitai" [(Leo Nikolaevich) Tolstoi] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4: Sanwei zuojia [Drei Dichter ihres Lebens], No. 12, pp. 587-704
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 2000], Vol. 4, No. 1, pp. 5-140
[3].
[4].
Renwen zhi guang: Tuo'ersitai, Yilasimo [Guilin, 2000], No. 1, pp. 5-140
[5].
Sanwei zuojia [Taiyuan/Xi'an], No. 12, pp. 587-704
[6].
San zuojia: Kasanuowa, Sitangda, Tuo'ersitai [Hefei, 2000]. No. 5, pp. 175-299
[7].
Tuo'ersitai [Young'an, 1940]. 152p.
[8].
Zihua xiang [Beijing, 1998], No. 4, pp. 145-265
[9].
Zihua xiang [T'aipei, 1999], No. 4, pp. 163-273


"Tuo'ersitai - Zongjiao he shehui de sixiangjia" [Tolstoi als religiƶser und sozialer Denker] in:

[1].
Ciweige sanwen [Beijing, 2008], No. 26, pp. 180-196
Personal tools