Tuosituoyefusiji

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Tuosituoyefusiji" [(Fjodor Mikhailovich) Dostojewski] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4: Sanwei da shi [Drei Meister], No. 4, pp. 65-174
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1: Liu da shi [Drei Meister], No. 5, pp. 67-152
[3].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Beijing, 1998], No. 4, pp. 65-170
[4].
San da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [T'aipei, 2000], No. 4, pp. 71-170
[5].
[6].
San da shi: Ciweige zhuming zhuanji wenxue [Beijing, 2000], No. 5, pp. 62-169
[7].
Wenhao bixia de wenhao [Guangzhou, 2003], No. 4, pp. ??
Personal tools