Wenhao bixia de wenhao

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[2003]: Guangdong Renmin Chubanshe, Guangzhou

Wenhao bixia de wenhao [Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski]. Translated by Xi Ling, Jingfu Huang, and Ronghua Pan. 263p.

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig's foreword]
[2].
Ba'erzhake [Balzac]
[3].
Digengsi [Dickens]
[4].
Tuosotuoyefusiji [Dostojewski]
Personal tools