Wu, Xiaoru

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

DKlawiter (Talk | contribs)
(New page: <lst> "Yizhe fuzhe" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1990], No. 2, pp. 424-425 [Afterword by Xiaoru Wu and Yuzheng Cheng] "Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1951], No. 1, pp....)
Newer edit →

Current revision

1.
"Yizhe fuzhe" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1990], No. 2, pp. 424-425 [Afterword by Xiaoru Wu and Yuzheng Cheng]
2.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1951], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao]
3.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1954], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao]
4.
"Yizhe xuyan" in Ba'erzhake zhuan [Shanghai 1983], No. 1, pp. 1-3 [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao]
Personal tools