Xinling de jiaozuo

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 22: Line 22:
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan, 1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan, 1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381
-
''Xinling de jiaozuo'' [Beijing, 2004]
 
-
''Xinling de hjiaozuo'' [Hefei, 2004]
 
-
''Xinling de jiaozuo'' [Shanghai, 2007]
 
</lst>
</lst>

Revision as of 18:44, 29 October 2020

Volumes:

[2004]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Xinling de jiaosuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Yushu Zhang. 320p.


[2004]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng. 323p.


[2007]: Yiwen Chubanshe, Shanghai

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 538p.


Individual Story:

"Xinling de jiaozuo" [Ungeduld des Herzens] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan, 1998], Vol. 3, No. 14, pp. 501-704
[2].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 41, pp. 1-381


See also: [1]. Ai yu tongqing; [2]. Tongqing de zui; [3]. Weixian de lianmin; [4]. Xinling de chaocao; [5]. Yongbu anning de xin

Personal tools