Yu mo de fendou

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

"Yu mo de fendou" [Der Kampf mit dem Dämon: Hölderlin, Kleist, Nietzsche] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 4, pp. 177-422
[2].
Ciweige zhuanji jinghua [Guilin, 1998], Vol. 1, Nos. 6-9


See also: [1]. Yu mogui bodou; [2]. Yu mogui bodou de ren: He'erdelin, Keleisite, Nicai; [3]. Yu mogui zuo douzheng

Personal tools