Yuexia xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Revision as of 00:07, 6 January 2010

[Die Mondscheingasse] in

1.
Ciweige miao yulu [Lanzhou 1991], No. B 15 [Quotations compiled by Wen Qi]
2.
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [Changsha 1980], No. 7, pp. 315-335 [Letters of Three People. The Collected Correspondence of Maxim Gorki, Romain Rolland, Zweig. Translated by Ping'an Zang, Xinlong Fan, and Qinsun Jing]
3.
Tongqing de zui [Jinan 1982], No. 8, pp. 316-331 [Translated by Ying Chen]
4.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou 1996], No. 7, pp. 177-195 [Translated by Shizhong Han and Jingfu Huang]
5.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hongkong 1967], No. 7, pp. 173-191 [Translated by Ying Chen]
6.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 1980/2], No. 8, pp. 177-195 [Translated by Ying Chen]
7.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 2002], No. 8, pp. 199-218 [Translated by Ying Chen]
8.
Zhuweige xiaoshuo [T'aipei 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173 [Translated by Ying Chen]
Personal tools