Zhen, Wenxiong

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search
1.
"Guanyu Chuweige yu Ba'erzhake zhuan" in Ba'erzhake zhuan [T'aipei 1977], No. 2, pp. 7-15 [Foreword: About Zweig and (His) Balzac Biography]
2.
"Guanyu Chuweige yu Ba'erzhake zhuan" in Ba'erzhake zhuan [T'aipei 1986], No. 2, pp. 7-15 [Foreword: About Zweig and (His) Balzac Biography]
Personal tools