Zhuangli de shunjian

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
[Heroischer Augenblick] in
+
"Zhuangli de shunjian" [Heroischer Augenblick] in:
-
<lst>
+
<lst type=bracket start=1>
-
[[Ciweige chuanqi zuopin ji]] [Nanjing 1983], No. 9, pp. 120-129 [Translated by Kaiqi Zheng]
+
[[Ciweige chuanqi zuopin ji]] [Nanjing, 1983], No. 9, pp. 120-129
-
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 1, No. 30, pp. 611-620 [Translated by Zili Pan]
+
[[Ciweige wenji]] [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 30, pp. 611-620
-
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [Xi'an 1995], Vol. 1, No. 20, pp. 413-422 [Translaetd by Zili Pan]
+
[[Ciweige xiaoshuo quanji]] [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 20, pp. 413-422  
-
[[Renlei mingyun youguan de shike: Shierfu lishi xiuzhenhua]] [Beijing 1983], No. 9, pp. 149-159 [Translated by Zili Pan]
+
[[Renlei mingyun youguan de shike: Shierfu lishi xiuzhenhua]] [Beijing 1983], No. 9, pp. 149-159
</lst>
</lst>
[[Category:Essays / Individual Essays (Chinese)]]
[[Category:Essays / Individual Essays (Chinese)]]
[[Category:Poetry / Individual Poems (Chinese)]]
[[Category:Poetry / Individual Poems (Chinese)]]

Revision as of 14:53, 24 September 2018

"Zhuangli de shunjian" [Heroischer Augenblick] in:

[1].
Ciweige chuanqi zuopin ji [Nanjing, 1983], No. 9, pp. 120-129
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 30, pp. 611-620
[3].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 20, pp. 413-422
[4].
Personal tools