Zhuangli de shunjian

From Stefan Zweig Bibliography

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Revision as of 18:55, 21 January 2010

[Heroischer Augenblick] in

1.
Ciweige chuanqi zuopin ji [Nanjing 1983], No. 9, pp. 120-129 [Translated by Kaiqi Zheng]
2.
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 1, No. 30, pp. 611-620 [Translated by Zili Pan]
3.
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 1, No. 20, pp. 413-422 [Translaetd by Zili Pan]
4.
Renlei mingyun youguan de shike: Shierfu lishi xiuzhenhua [Beijing 1983], No. 9, pp. 149-159 [Translated by Zili Pan]
Personal tools