Zihua xiang: Kasanuowa, Sitangda, Tuo'ersetai

From Stefan Zweig Bibliography

(Redirected from Zihua xiang)
Jump to: navigation, search

[1998]: Xiyuan Chubanshe, Beijing

Zihua xiang: Kasanuowa, Sitangda, Tuo'ersetai [Drei Dichter ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoi]. Translated by Kexiu Yuan. 265p.

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig’s foreword], pp. 1-11
[2].
Kasanuowa [Casanova], pp. 1-70
[3].
Sitangda [Stendhal], pp. 71-144
[4].
Tuo'ersitai [Tolstoi], pp. 145-265


[1999]: Zhishufang Chubanshe / Mi'nabeier Chuban Gongsi, T'aipei

Zihua xiang: Kasanuowa, Sitangda, Tuo'ersetai [Drei Dichter ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoi]. Translated by Chang Xu. (3)/273p. [Series: Famous, 5]

Contents:

[1].
Qianyan [Zweig’s foreword], pp. 11-22
[2].
Kasanuowa [Casanova], pp. 23-88
[3].
Sitangda [Stendhal], pp. 89-162
[4].
Tuo'ersitai [Tolstoi], pp. 163-273
Personal tools