Maria Antouaneta

From Stefan Zweig Bibliography

Revision as of 14:12, 19 July 2017 by Klawiter (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

[1900s]: Ekdotes Darema, Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by G. Kouchtsoglou. 552/(1)p.


[1900s]: Ekdotes Romantsou, Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by I. Androulidakes. 351/(1)p. Illustrated


[1900s]: Ekdotes Nkobostes, Athena

Maria Antouaneta. Porraito enos koinou charachtera [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by D. Bitsilekis. 429/(1)p.


[1950]: Ekdotes Govostis, Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by G. Asteriade. 468/(1). Illustrated [Series: Pankosmia logotechnia]


[1953]: Ekdotes K. M., Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by G. Kouchtsoglou [Ta kalutera biblia]


[1969]: Ekdotes Darema, Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by G. Kouchtsoglou. 552/(1)p. Illustrated


[1971]: Papyros Press, Athēna

Maria Antouaneta [Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters]. Translated by A. Iordanou. 3 vols./194(1)p. [Viper, 125, 127, 130]

Personal tools