Zhuanji zhuan shang

From Stefan Zweig Bibliography

Jump to: navigation, search

[1998]: Shanxi Renmin Chubanshe, Taiyuan/Xi'an

Zhuanji zhuan shang [Biographical studies]. Vol. 4 of Ciweige wenji [Zweigs gesammelte Werke]. 7 volumes. General editor Zhongfu Gao. 2/704p.

Contents:

Sanwei da shi [Drei Meister. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao]

[1].
Zuozhe de hua [Zweig's foreword. Translator not indicated], pp. 1-2
[2].
Ba’erzhake [Balzac], pp. 3-35
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 36-64
[4].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 65-174


Yu mo de fendou [Der Kampf mit dem Dämon]

[5].
Zuozhe de hua [Zweig’s foreword. Translator not indicated], pp. 177-190
[6].
He’erdelin [Hölderlin. Translated by Lulin Pan], pp. 191-292
[7].
Keleisite [Heinrich von Kleist. Translated by Shiping He. Edited by Qianlong Zhao], pp. 293-353
[8].
Nicai [Friedrich Nietzsche. Translated by Yingjie Guo], pp. 354-422


Sanwei zuojia [Drei Dichter ihres Lebens]

[9].
Zuozhe de hua [Zweig’s foreword. Translator not indicated], pp. 425-439
[10].
Kasanuowa [Casanova. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao], pp. 440-514
[11].
Sitangda [Stendhal. Translated by Daijien Huang and Qianlong Zhao], pp. 515-586
[12].
Tuo’ersitai [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao], pp. 587-704
Personal tools